Z prac Zarządu – luty 2020

Zarząd RTR zgłasza koordynatora projektu „Rajd Jadący i Lepiący” którym będzie Pan Tomasz Nalepa – Prezes RTR. Koordynator projektu przygotuje przedmiotowy wniosek wykorzystując funkcje Generatora Wniosków Fundacji PZU.

Nie mamy osób zalegających z opłatami składek członkowskich za 2019 – dziękujemy członkom za aktywne działanie i spełnianie nałożonych obowiązków.

Zarząd RTR podjął ostateczną kwalifikację zgłaszanych imprez przez podmioty współpracujące w tym zakresie oraz prześle informację do podmiotów o swojej decyzji inaczej mówiąc został przyjęty Harmonogram Zamierzeń na 2020. Nowy Harmonogram zostanie zamieszczony w zakładce „Zamierzenia”.

Dla celów ewidencyjnych stwierdza się, iż w dniu 14 stycznia 2020 r. Prezes Zarządu Pan Tomasz Nalepa spełnił zobowiązania wobec II US w Rzeszowie generując nr mikrorachunku dla RTR.

KR w protokole nr 4/KR/2019, który obejmował okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 dokonała zbiorczej analizy finansowej i nie wniosła uwag do polityki finansowej Zarządu RTR. Jednocześnie postawiła wniosek o udzielenie absolutorium obecnemu składowi Zarządu Towarzystwa.

W dniu 31 stycznia br. odbyło się Zebranie Robocze RTR w którym uczestniczyli członkowie Towarzystwa oraz koledzy z PKTR „Leliwa”. Na zebraniu ustalono formy działania LGK RD, Pilotów KM oraz Kierunkowych GR. Ponadto zdecydowano zmienić napisy na kamizelkach dla pilotów KM, LGK RD oraz Kierunkowych – Kierowanie Ruchem Drogowym. Ustalono formy powiadomień poprzez radio oraz zasady łączności w kolumnie marszowej. Skarbnik Zarządu ustali koszty zakupu kamizelek pomarańczowych dla funkcyjnych zabezpieczających rajd i radiotelefonów z zestawem słuchawkowym oraz tarcz. Powyższy asortyment jest niezbędny by profesjonalnie zabezpieczyć przejazd kolumny rowerowej.

W związku z pismem z dnia 13 stycznia 2020 BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A. informującym o zmianie siedziby oddziału od dnia 3 lutego 2020 wyznaczono nową siedzibę dla RTR to O/Rzeszów ul. Piłsudskiego 32. Nr rachunku bankowego do wpłat składek członkowskich oraz opłaty wpisowej dla członków i kandydatów nie uległ zmianie.

W związku z brakiem zgłoszeń na 16 UETC od sympatyków Towarzystwa w zakresie organizacji zbiorowego wyjazdu do Bośni i Hercegowiny Zarząd RTR nie będzie organizował przedmiotowego wyjazdu. Członkowie RTR, którzy zgłosili akces udziału w tej imprezie zostaną poinformowani o spotkaniu roboczym na którym zostaną uzgodnione kwestie wyjazdu. O podjętej decyzji zostanie powiadomiony tymczasowy koordynator kol. Sławomir Migalski.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz