Z prac Zarządu – sierpień 2019

Dla celów formalnych stwierdza się, iż przesłano rozliczenie umowy nr PG-V.5220.2.19.2019 z UMWP w zakresie organizacji imprezy „Rajd Pokoju szlakiem Green Velo”. Aktualnie Zarząd RTR oczekuje na akceptację przez UMWP sprawozdania i wystawionej noty księgowej.
Skarbnik Zarządu Pan Marcin Wacławek prześle informację do osób zalegających z opłatą składek członkowskich o wysokości zaległości wobec Towarzystwa.
Ze względu na niską frekwencję w wydarzeniach ujętych w Harmonogramie w sezonie 2019 w miesiącu lipcu Członek Zarządu Pan Piotr Łabudzki będzie przesyłał SMS przypominający o planowanym wydarzeniu.
Dla celów ewidencyjnych stwierdza się, iż Zarząd RTR zakupił łącznie 16 strojów dla członków. Stroje zostaną przekazane na podstawie umowy użyczenia tym osobom, które zgłosiły rozmiar stroju oraz opłaciły składki członkowskie.
Wykonano rekonesans i przekazano trasę rajdu do KS Grunwald Budziwój który jest organizatorem rajdu w dniu 1 września dla dzieci i młodzieży oraz GOK Błażowa który jest organizatorem RRR do Wenecji w dniu 11 sierpnia br. Do 25 sierpnia br. przeprowadzić rekonesans trasy w m. Skrzyszów.
Zarząd Towarzystwa zwrócił się w formie pisemnej do WORD Rzeszów celem zgłoszenia członków PKTR „Leliwa” na szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym w dniu 26 sierpnia br. Jednocześnie Prezes Zarządu RTR zgłosi osoby chętne na szkolenie z Towarzystwa. Zgłoszone osoby są zobowiązane uiścić opłatę za kurs w wysokości 200 zł.
24 lipca br. nw. członkowie przeszli szkolenie w WORD Rzeszów w zakresie kierowania ruchem drogowym: Pan Tomasz Nalepa, Pan Tadeusz Kot, Pan Bogusław Kaszuba, Pani Katarzyna Łabudzka, Pani Aurelia Gogola.
Ustala się okres kandydacki dla: Pana Dariusza Gogola który złożył deklarację 2 sierpnia br. – do 31 sierpnia 2019 r.; mamy więc nowego kandydata na członka.
Zarząd RTR rekomenduje na stanowisko Sekretarza w NGAP członka zwyczajnego Panią Arelię Gogola. Prezes Zarządu przychylił się do rekomendacji i wyznaczył na stanowisko Sekretarza NGAP Panią Aurelię Gogola. Do obsadzenia pozostało jeszcze jedno stanowisko, zapraszamy członków do zgłaszania kandydatur.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz